english

Stanovy občanského sdružení Loco:Motion o.s.

Článek 1. Název a sídlo sdružení:

Loco:Motion o. s.

Sídlí na adrese Korunní 1171 / 79, Praha 3, Vinohrady

Článek 2. Charakter sdružení:

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek 3. Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) výzkum, zachycení a vyjádření všelidské zkušenosti sdíleného (ne)vědomí, kolektivních mýtů a prožitků pomocí divadelních a tanečních prostředků. Fůze těchto prostředků a stírání hranic mezi žánry. Rozvoj směrem k intermedialitě.

b) Výzkumná tvůrčí práce ve skupině na pravidelných zkouškách a soustředěních, zaměřená na rozvoj hlasového a pohybového vyjádření, fixování a hledání řádu improvizace, rozvoj originality jedince nejen skrze sociální kontakt.

c) Tvorba site specific performance (neboli prezentace připravených děl přímo v přírodě i v jiném – primárně nedivadelním prostoru, inspirace prostorem samým).

d) Povznášení kulturní úrovně obyvatelstva České republiky.

Článek 4. Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a) příprava představení i kulturních projektů,

b) veřejná prezentace připravených představení / kulturních projektů,

c) pořádání veřejných zkoušek a workshopů pro širokou, i zcela amatérskou společnost,

d) práce s dětmi a pro děti jak formou dílen, tak i dětských dní a realizováním představení pro děti,

e) zajišťování prostředků, zcela využívaných pro účely bodů a-d).

Článek 5. Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 Iet. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou předsedů sdružení. O přijetí rozhoduje rada předsedů spolu s valnou hromadou na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady,

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky radě předsedů,

c) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že se zříká členství,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení valnou hromadou, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí radou porušuje tyto stanovy.

5. Rozhodne-li se člen sdružení své členství ukončit, vypořádá všechny své závazky a vztahy ke sdružení dříve, než tak učiní.

Článek 6. Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

a) valná hromada,

b) rada předsedů.

A. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolila radu předsedů, případně je odvolala,

c) schválila rozpočet sdružení předkládaný radou,

d) schválila zprávu o činnosti občanského sdružení předkládanou radou předsedů a účetní závěrku za předešlý rok,

e) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

g) rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání valné hromady Loco:motion o.s. svolává nejméně jednou ročně rada předsedů. Rada je povinna do 1 měsíce svolat valnou hromadu, pokud ji o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Rada předsedů

1. Rada předsedů je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly uložené jí valnou hromadou.

2. Rada předsedů má nejméně 3 členy, které volí valná hromada tajnou volbou.

Článek 7. Jednání jménem sdružení

1. Jménem sdružení jedná rada předsedů, případně radou písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Článek 8. Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky (jsou-li vybírány),

d) dotace a granty.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada předsedů. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného radou a schváleného valnou hromadou.

4. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinnosti jmenuje rada z členů sdružení pokladníka.

5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3. a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.

Článek 9. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním, o němž rozhoduje pouze valná hromada,

b) sloučením s jiným sdružením,

c) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Článek 10. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené Iikvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení Iikvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou pro členy sdružení závazné.

2. Změny ve stanovách může provádět pouze valná hromada.

3. Stanovy nabývají platnosti prvním zasedáním valné hromady.

4. Název „Loco:Motion“ smí být komerčně využit pouze se souhlasem některého z předsedů.